ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1 – TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn toepasbaar op alle prestaties geleverd door E.M.A. sa.

Ze worden tegelijk met het bestek aan de klant overgemaakt.

Behalve bij schriftelijke uitzondering houden we ons nu en bij elke latere verbintenis enkel aan onze algemene voorwaarden. Alle voorwaarden bij aankoop of andere zijn niet-tegenstelbaar.

 

 

ARTIKEL 2 – BESTEK

 

Iedere tussenkomst van E.M.A. n.v. is onderworpen aan een geschat, gedetailleerd en persoonlijk bestek, dat wordt overhandigd aan of verzonden (fax, e-mail, en /of per brief) aan de Klant. Dit bestek bevat de bepaling en het type prestaties vastgelegd op basis van de vraag van de Klant en de daarbij betrokken modaliteiten en kosten. Door middel van iedere ondertekende bestelbon, engageert de klant zich formeel en definitief met betrekking tot de totale waarde die op de desbetreffende bestelbon vermeld staat. Geen enkele wijziging van de bestelbon zal aanvaard worden, behoudens een ondertekend akkoord vanwege E.M.A. n.v..

 

 

ARTIKEL 3 – VERANTWOORDELIJKHEDEN

 

De klant is verantwoordelijk voor elke directe of indirecte schade, die hijzelf of de deelnemers in de loop van het evenement zouden kunnen veroorzaken. De organisator is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard ook (diefstal, slijtage...) die de goederen van elke aard (persoonlijke bezittingen, materiaal...) die door de klant zijn meegebracht of toebehoren aan de deelnemers, waar ook die goederen mogen geplaatst zijn (parking, voertuigen...).

De organisator is vrijgesteld van elke verplichting bij een geval van toeval of overmacht (staking, brand, waterschade).

De klant verklaart en garandeert de volledige juridische capaciteit te hebben om het contract aan te gaan en dat hij beschikt over een geldige verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid.

Voor dit doel gaat de klant in het geval van het optreden van een van de bovenstaande gebeurtenissen akkoord af te zien en doen afzien van haar verzekeraars en / of deelnemer van een klacht of beroep tegen de organisator.

 

 

ARTIKEL 4 – VASTLEGGEN EN BETALEN VAN DE PRIJS

 

De prijzen die zijn vastgelegd in de bestekken zijn definitief en niet herzienbaar. Onze prijzen zijn exclusief BTW. Eventuele verschillen door wisselkoersen zijn ten koste van de klant.

Behalve door een expliciet overeengekomen wijziging betaalt de klant bij het tekenen van de bestelbon een voorschot ten belope van 40 procent van de totale prijs of van het totaal van de prestatie.

Behalve bij wijziging aangebracht op de bestelbon betaalt de klant het saldo ten laatste tien dagen voor de start van het evenement.

 

Iedere laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest volgens de legale normen veroorzaken. Bovendien zal, bij laattijdige betaling, dertig dagen na het verstrijken van de betaaltermijn het bedrag van de factuur worden verhoogd met tien procent, met een minimum van 50 euro als forfaitaire schadeloosstelling ter compensatie van de schade die is geleden.

 

 

ARTIKEL 5 – VERZEKERINGEN

 

E.M.A. n.v. is verzekerd bij de maatschappij Axa Belgium (n° FSMA 038.366) via makelaar Marsh (n° FSMA 014.192A) door een contract « Collectieve ongevallen » onder het n°010.730.402.316 en bij de maatschappij AXA BELGIUM (n° FSMA 038.366) door een contract «Operationele aansprakelijkheid» on het nummer 730.267.111 waarbij de materiële en lichamelijke schade aan een derde door een fout bij het organiseren van toeristische evenementen wordt gedekt ; en door een contract « Burgerlijke aansprakelijkheid motorvoertuigen » onder het n°730.261.439 bij de maatschappij AXA BELGIUM (n° FSMA 038.366) bovenop de verplichte BA motorvoertuigen voor elk van de ingeschreven voertuigen. Ten gevolge verzaakt de klant of de deelnemers aan het evenement aan het zoeken van de verantwoordelijkheid bij de rijvaardigheidsschool boven de onderschreven waarborgen.

Bij een verantwoordelijk ongeval of schade aan een voertuig door een slecht gebruik zijn de herstellingen ten laste van de klant.

 

 

ARTICEL 6 – ANNULERINGEN

 

Annulering door de klant : bij terugtrekking, weigering of schrapping vanwege de klant, zal E.M.A. n.v. vrijgesteld worden van elke verplichting tegenover de klant en deze kan geen beroep doen op een verplaatsing van het evenement naar een andere datum en zal aan E.M.A. n.v. als vergoeding voor de beëindiging van de overeenkomst volgende onherleidbare som schuldig zijn :

- tot 45 dagen voor de prestatie : terugstorten van het voorschot

- van 45 tot 10 dagen voor de prestatie : 50 % van de totale kost van de prestatie

- van 10 dagen tot de dag van de prestatie : 100 % van de totale kost van de prestatie.

 

Annulering door E.M.A. n.v. : In ieder geval kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van zijn verplichtingen in geval van overmacht zoals gedefinieerd door het Burgerlijk Wetboek en in het bijzonder in het geval van totale of gedeeltelijke staking, overstroming, brand, computerfalen, verkeersongevallen, menselijke ongevallen, slecht weer, rellen, demonstraties, ...

 

 

ARTIKEL 7 - AUTEURSRECHTEN

 

Alle gepubliceerde gegevens, verdeelde programma’s en eventueel getoonde merken zijn het exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars. Elke reproductie, in zijn geheel of ten dele, van deze teksten, merken en/of logo’s, uitgevoerd vanaf delen van de site of vanaf elementen die ter beschikking werden gesteld van de klanten, zonder expliciete toelating van hun eigenaars is dus verboden op grond van de wet over het intellectuele eigendomsrecht.

 

 

ARTIKEL 8– KLACHTEN

 

Elke klacht kan pas worden behandeld indien ze aangetekend en schriftelijk wordt gericht aan de organisator, binnen een termijn van acht (8) dagen na afloop van de activiteit.

 

 

ARTIKEL 9 – PROCESVOERING

 

In geval van procesvoering zijn de rechtbanken van de stad waar zich de sociale zetel bevindt bevoegd. Het recht dat van toepassing is op de contractuele relaties is enkel de Belgische wet.

 

 

ARTIKEL 10 – VEILIGHEID CHAUFFEUR EN PASSAGIER

 


E.M.A. n.v. behoudt zich het recht voor om de prestaties zonder waarschuwing te wijzigen of te annuleren, indien de veiligheid, een technische noodzaak en/of het comfort van de passagiers dat nodig maakt.

 

 

ARTIKEL 11 – ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

 

E.M.A. n.v. kan niet verantwoordelijk worden geacht voor slecht weer, diefstal of verlies van persoonlijke voorwerpen. Als de activiteit wordt onderbroken op verzoek van de klant, dan heeft die geen recht op schadevergoeding.

 

 

ARTIKEL 12 - GELDIGHEID

 

De ongeldigheid of inefficiëntie van een of meerdere bepalingen zal niet leiden tot de nietigheid of de inefficiëntie van de andere clausules van het contract. De partijen verbinden zich ertoe ter goede trouw de ongeldige clausules te vervangen door anderen, die in de mate van het mogelijke, dezelfde functie hebben.

 

 

ARTIKEL 13 - LEVERING

 

Behalve indien expliciet vermeld zijn leveringstermijnen niet van toepassing, en worden ze enkel als richtlijn meegegeven.